Depresja, lęk i nadzieja podstawowa u osób odbywających karę więzienia

Abstract
Celem badania było sprawdzenie poziomu nadziei podstawowej w grupie więźniów. Założono, że pobyt w zakładzie karnym stanowi dla jednostki sytuację trudną i przełomową, z którą może sobie nie radzić, czego konsekwencją może być wysoki poziom depresji i wysoki poziom lęku jako stanu. Ponieważ nadzieja podstawowa kształtuje się we wczesnym stadium rozwojowym jednostki, gdzie kluczową rolę pełnią prawidłowe relacje rodzic - dziecko, przyjęto założenie, iż u osadzonych dorastających najczęściej w dysfunkcjonalnych rodzinach poziom nadziei podstawowej będzie niski. Zbadano 92 mężczyzn i 62 kobiety osadzonych w zakładzie karnym typu zamkniętego. Wyniki pokazały, że poziom nadziei podstawowej i depresji w obu badanych grupach jest wysoki, a u kobiet zaobserwowano dodatkowo wysoki poziom lęku jako stanu.
Description
The aim of this research was to check the level of basic hope among prisoners. We supposed that the stay in penal institution is difficult and critical situation for any individual which consequence might be the high level of depression and fear as state. Because the basic hope is considered as a fundamental constituent of an individual’s world view and very early learned as a result of positively relations between child and parents we supposed that among inmates (which grow up in dysfunctional families) we can observe low level of this trait. It was examined 92 men and 62 women placed in penal institution. The results shows that in both group - male and female inmates - the level of basic hope and depression is high and additionally the level of anxiety as a state is high in female group.
Keywords
Citation
Wawrzyniak M.,Chmielewska-Hampel A., Depresja, lęk i nadzieja podstawowa u osób odbywających karę więzienia. [w:] Psychologia Jakości Życia, T. 8, 2009, nr 1, s.45-58.
Belongs to collection