Izolacja więzienna jako sytuacja trudna a aleksytymia

Abstract
Celem badania było sprawdzenie, czy częstość przeżywania emocji podstawowych przez osoby osadzone różni się w zależności od perspektywy końca izolacji. Dodatkowo założono, że w badanej próbie wystąpi wysoki poziom aleksytymii. W Badaniu 1 wzięło udział 88 więźniów, w Badaniu 2 - 5 8 osadzonych kobiet. Badanych podzielono na trzy grupy ze względu na perspektywę końca izolacji rozumianą jako początek, środek i koniec czasu osadzenia. Okazało się, że poziom aleksytymii u osadzonych mężczyzn i kobiet jest wysoki i zależy od perspektywy końca izolacji. Analizy wykazały także istnienie różnic w zakresie częstości przeżywania emocji podstawowych w zależności od perspektywy końca izolacji w grupie mężczyzn. Różnice te nie wystąpiły w grupie kobiet, które ponadto deklarowały większą częstość przeżywania emocji podstawowych niż mężczyźni.
Description
The purpose of the research was to determine whether the emotions experienced by the inmates differ depending on the end of isolation perspectives. It was assumed that in the analysed sample there will be high level of alexithymia. Study 1 included 88 male inmates, Study 2 included 58 female inmates. The subjects have been divided into three groups according to end of isolation perspectives defined as the beginning, middle or end of the incarceration period. It was found that the level of alexithymia among male inmates and female inmates is high and differs depending on the end of isolation perspectives. Analyses have indicated that in the group of male inmates there were significant differences in the frequency of experiencing basic emotions depending on the end of isolation perspectives.
Keywords
Citation
Wawrzyniak M.,Chmielewska-Hampel A., Izolacja więzienna jako sytuacja trudna a aleksytymia. [w:] Psychologia Jakości Życia, T. 8, 2009, nr 2, s. 125-138.
Belongs to collection