Kompetencja społeczna i inteligencja emocjonalna a zaangażowanie w Internet

Abstract
Podstawowym celem artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: dlaczego niektórzy ludzie angażują się w komunikację przez Internet; preferują tę formę kontaktu z innymi ludźmi, w porównaniu z naturalnymi relacjami bezpośrednimi. Właściwościami psychologicznymi, które zostały wzięte pod uwagę przy wyjaśnianiu zjawiska zaangażowania w Internet, były kompetencja społeczna i inteligencja emocjonalna. Badanie miało charakter kwestionariuszowy, zostało przeprowadzone za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-maii) na 48-osobowej grupie użytkowników Internetu. Wyniki wskazują, że wysoki poziom zaangażowania w Internet jest istotnie związany z niższym poziomem kompetencji społecznych i inteligencji emocjonalnej, deklarowanym przez osoby badane. Uzyskane zależności wydają się także zgodne z badaniami innych autorów, zajmujących się problematyką Internetu. Kompetencja społeczna i inteligencja emocjonalna, traktowane jako predyktory, wyjaśniały 23% wariancji całkowitej zaangażowania w Internet (zmiennej zależnej, będącej tu konsekwencją posiadanych kompetencji). Wynik ten sugeruje, że należy poszukiwać jeszcze innych charakterystyk indywidualnych (np. cechy osobowości, style poznawcze itp.), które wspólnie z kompetencją społeczną i inteligencją emocjonalną mogą przyczyniać się do korzystania z Internetu i zaangażowania w to medium.
Description
The main objective of the study was to find answers to the following questions: why do some people communicate by means of the Internet and why do they prefer this form of contact to a natural direct relationship? Social competence and emotional intelligence are the psychological characteristics which were taken under consideration during the process of interpreting the phenomenon of engagement in the Internet. The study, in the form of a ąuestionnaire, was conducted by means of e-mail on 48 sample users of the Internet. The results show that the high degree of engagement in the Internet is significantly linked to the lower level of social competence and emotional intelligence declared by the participants of the study. The obtained results also seem to coincide with studies by other authors on the problem of the Internet. Social competence and emotional intelligence, understood as predictors, explain 23% of total variance engagement in the Internet (dependent variable being here the conseąuence of the posses-sed competence). This result suggests a need for the search of other in-dividual characteristics, i.e. personal characteristics, cognitive styles which along with social competence and emotional intelligence can contribute do the usage and engagement of the Internet.
Keywords
Citation
Henne, K., Kompetencja społeczna i inteligencja emocjonalna a zaangażowanie w Internet [w:] Psychologia Jakości Życia, T. 2, 2003, nr 1, s. 111-130.
Belongs to collection