Głębokie uczenie w procesie teledetekcyjnej interpretacji przestrzeni geograficznej – przegląd wybranych zagadnień

Abstract
Zastosowanie uczenia maszynowego (ML, ang. machine learning) oraz uczenia głębokiego (DL, deep learning), zwłaszcza głębokich konwolucyjnych sieci neuronowych (DCNN, ang. deep convolutional neural network), w przetwarzaniu oraz interpretacji obrazu jest obecnie szeroko omawianym zagadnieniem wśród przedstawicieli aktywnie rozwijającego się środowiska naukowego skupionego w ramach takich dziedzin jak teledetekcja oraz geoinformacja. Niniejsza publikacja jest próbą usystematyzowania wiedzy dotyczącej DL oraz jego zastosowania we wspomaganiu interpretacji przestrzeni geograficznej na podstawie zobrazowań lotniczych i satelitarnych. Przeglądem zagadnień DL zainteresowani będą przede wszystkim geografowie, którzy chcieliby wzbogacić prowadzone badania naukowe o metody oparte o sztuczne sieci neuronowe. W tekście przedstawione zostały główne koncepcje DL oraz metody wraz z przykładowymi kategoriami zadań, które można zrealizować przy ich pomocy. Mowa o semantycznej segmentacji, klasyfikacji, augmentacji materiału badawczego i inżynierii cech. Prezentacja każdej z tych kategorii została wzbogacona o opis przypadku użycia i przegląd literatury, umożliwiając w ten sposób wykonanie pierwszego kroku ku zastosowaniu danej techniki w przyszłych projektach badawczych. Zakończenie artykułu stanowi dyskusja nad nowymi kierunkami rozwoju DL w ramach dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku.
Description
Keywords
Citation
Adamiak M. (2021). Głębokie uczenie w procesie teledetekcyjnej interpretacji przestrzeni geograficznej – przegląd wybranych zagadnień. Czasopismo Geograficzne 92(1): 49–72. https://doi.org/10.12657/czageo-92-03
Belongs to collection