Ksenotopografia fikcji w świetle późnej fenomenologii Bernharda Waldenfelsa

Abstract
Założeniem studium Ksenotopografia fikcji w świetle późnej fenomenologii Bernharda Waldenfelsa jest przedstawienie propozycji aplikacji stosunkowo mało popularnego w dyskursie literaturoznawczym systemu filozoficznego Bernharda Waldenfelsa, ze szczególnym uwzglę­dnieniem jego prac poświęconych zagadnieniom fenomenologii jako ksenologii oraz topografii obcości. W oparciu o dwie rozprawy filozoficzne (Topografia obcego, Podstawowe motywy fenomenologii obcego) oraz prezentację nieprzetłumaczonego jeszcze a istotnego dla omawianego zagadnienia artykułu In the place of Other („Continental Philosophy Review” 2011), podejmuje się próbę zwartego opisu tych wątków późnej fenomenologii Bernharda Waldenfelsa, które korespondowałyby z wyczerpującymi zasobność dominującej myśli inności (głównie Levinasa i Kristevej) topografiami fikcji, a także – przywoływanymi skrótowo pod koniec celem uniknięcia przeładowania egzemplifikacją ścisłego wywodu – samymi tekstami literackimi. Podkreślając łączność przestrzennego opisu obcości u Waldenfelsa, rozbudowującego Husserlowską diastazę świata swojskiego i obcego o (zbliżającą się wyraźnie do statusu odbiorcy literackiego) instancję Trzeciego, z głównymi głosami analitycznymi w obrębie tzw. zwrotu topograficznego w badaniach literackich, szkic czyni zasadną taką interpretację głównych wątków ksenologii Bernharda Waldenfelsa, która pozwoliłaby wpisać ją w szerokie spectrum teorii kulturowych, od Focaultowskiej heterotopii poczynając a na chronotopiach czy atopiach kończąc. W efekcie tekst stanowi prekursorską w Polsce próbę popularyzacji niezwykle spójnej i zaskakująco nowoczesnej myśli filozoficznej, wykazującej na dodatek ewidentną zbieżność z kierunkiem rozwoju współczesnych badań teoretyczno-litera­c­kich oraz antropologiczno-kulturowych.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection