Terroryzm islamski a turystyka – próba oceny przesłanek i konsewencji

Abstract
Terroryzm stanowi fundamentalne wyzwanie dla branży usług turystycznych i niesie ze sobą niebagatelne zagrożenie dla całego społeczeństwa. W ostatnich dziesięcioleciach problematyka ta jest bezpośrednio związana z działalnością islamskich organizacji uprawiających terror. Radykalizm muzułmański coraz częściej dotyczy bezpośrednio turystów, którzy stali się potencjalnym celem ataków. Państwa narażone na działania terrorystów są miejscami, w których turystyka stanowi ważną gałąź gospodarki. Kluczowymi konsekwencjami terroryzmu w turystyce są trudności ekonomiczne obszarów recepcyjnych. Dotyczy to przede wszystkim państw arabskich. Artykuł podejmuje próbę wyjaśnienia specyfiki islamskiego terroryzmu w powiązaniu z turystyką. Autorki próbują odpowiedzieć na pytanie – jak zamachy terrorystyczne oraz szeroko pojęte działania o charakterze ekstremistycznym wpływają na przemysł turystyczny w państwach europejskich, a jaki w krajach arabskich? Artykuł ma charakter przeglądowy. Autorki opierają się na literaturze przedmiotu oraz danych statystycznych. Wykorzystano m.in. dane Światowej Organizacji Turystyki (UNWTO), Narodowego Instytutu Statystyki w Tunezji (INS) oraz Departamentu Stanu USA.

Terrorism is a fundamental challenge for the entire tourism services industry and carries a considerable threat to the entire society. In recent decades, this issue is directly related to the activities of Islamic terror organizations. Islamic radicalism is increasingly directly affecting tourists who have become a potential target for attacks. Countries that are exposed to possible terrorist activities are places where tourism is an important part of the economy. The key consequences of the phenomenon of terrorism in tourism are economic difficulties affecting primarily Arab countries. The article attempts to clarify the meaning and specifics of the phenomenon of Islamic terrorism in connection with tourism. The publication aims to answer the question – what degree of influence do terrorist attacks and broadly defined extremist activities have on the tourism services industry in European countries, and how much in Arab countries? This item is a review, the method of analyzing the content of the literature and statistical data was used. Used among others data from the World Tourism Organization (UNWTO), the National Institute of Statistics in Tunisia (INS) and the US Department of State.
Description
Keywords
Citation
Michalczuk-Ouerghi K., Dłużewska A., 2019, Terroryzm islamski a turystyka – próba oceny przesłanek i konsewencji , „Czasopismo Geograficzne”, 90(1): 41-59.
Belongs to collection