Media jako narzędzia integracji społeczeństwa w refleksji teologicznej

Abstract
Przedstawione w artykule tezy będące pokłosiem naukowej refleksji dotyczącej wpływu mediów na integrowanie się społeczeństwa wskazują na to, że media są narzędziami w integrowaniu społeczeństwa. Chociaż brzmi to jednoznacznie, to domaga się komentarza, który wskaże, jak to twierdzenie interpretować. Podstawową sprawą jest to, że refleksja, której efektem jest artykuł, miała charakter namysłu teologicznego, a więc w kontekście tej nauki trzeba rozpatrywać wypracowane tu tezy – zarówno samo rozumienie zintegrowania, jak i społeczeństwa. Błędem byłoby uznanie, że media będące rzeczywistościami należącymi do współczesnego życia społeczno-polityczno-gospodarczego (w odróżnieniu od mediów jako podstawowych środków czy nawet kanałów komunikacji, do których można zaliczyć np. język lub inne środki, czyli media, służące porozumiewaniu się) są koniecznymi warunkami zaistnienia zintegrowanego społeczeństwa. Oznaczałoby to bowiem, że ich brak uniemożliwiłby powstanie go, co dalej można by odczytać jako informację, że wszystkie „przedmedialne” społeczeństwa ze swojej natury nie mogły być zintegrowane. To zaś – co wydaje się oczywiste, a bez wątpienia do udowodnienia odrębnymi badaniami – jawi się jako teza nieprawdziwa. Konkludując można stwierdzić, że chociaż media okazują się być narzędziami integrowania społeczeństwa, to jednak nie trzeba w nich widzieć koniecznych urządzeń czy instrumentów, ale jedynie pomocne – nie mają więc charakteru warunków, lecz jedynie wsparcia. Jednak dla dzisiejszego człowieka, dla którego media stanowią integralny element szeroko rozumianego środowiska naturalnego, ich wartość w tym procesie wydaje się rosnąć.
Description
Media jako narzędzia integracji społeczeństwa w refleksji teologicznej w: Integracja w globalnej wiosce. Media o cudzoziemcach w Polsce i Unii Europejskiej, red. Wojciech Wciseł, Michał Wyrostkiewicz, Lublin 2013, s. 139-153.
Keywords
Citation