Wpływ specustawy ukraińskiej na sytuację prawną migrantów przymusowych z Ukrainy na polskim rynku pracy

Abstract
Artykuł, będący ekspertyzą wykonaną na zlecenie Ośrodka Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego, dotyczy prawnych uwarunkowań, wynikających z tzw. specustawy ukraińskiej, dla podejmowania przez osoby objęte zakresem podmiotowym specustawy pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obejmuje on również analizę dotyczącą sytuacji tych osób, które zostały objęte ochroną tymczasową na podstawie decyzji wykonawczej Rady UE, a nie znalazły się w zakresie ratione personae specustawy. Szczególną uwagę poświęcono sytuacji prawnej osób zatrudnionych w sektorze prac domowych oraz na podstawie umowy o prace przy zbiorach (tzw. pomocnicy rolników). W publikacji odniesiono się również do ukraińskich uregulowań prawnych dotyczących podejmowania pracy przez cudzoziemców w tym państwie.

This paper, which is an expert opinion commissioned by the Migration Research Centre of the University of Warsaw, concerns the legal conditions resulting from the so-called of the Ukrainian Special Act, for persons covered by the scope of the Act to take up employment on the territory of the Republic of Poland. It includes as well an analysis of the situation of those persons who were granted temporary protection on the basis of an Implementing Decision of the EU Council, but were not covered ratione personae by the Act. Particular attention was paid to the legal situation of persons employed in the domestic work sector and on the basis of a harvesting contract (so-called farmers’ assistants). In this paper, sreference was also made to the Ukrainian legal regulations concerning taking up employment by foreigners in Ukraine.
Description
Tekst jest zamieszczony w dwóch wersjach językowych polskiej i angielskiej.
Keywords
Citation
Górski, M. (2023). Wpływ specustawy ukraińskiej na sytuację prawną migrantów przymusowych z Ukrainy na polskim rynku pracy. Ośrodek Badań nad Migracjami