Zwalczanie cyberprzestępczości ekonomicznej przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI)

Abstract
Zwalczanie cyberprzestępczości gospodarczej za pomocą sztucznej inteligencji może być skutecznym nowym podejściem. Technologie sztucznej inteligencji mogą bowiem wykrywać cyberzagrożenia i reagować na nie w czasie rzeczywistym, identyfikować wzorce i anomalie w dużych zbiorach danych oraz automatyzować różne procesy bezpieczeństwa. Podstawowe sposoby wykorzystania sztucznej inteligencji do zwalczania cyberprzestępczości ekonomicznej to wykrywanie zagrożeń, analiza behawioralna, zapobieganie oszustwom, wykrywanie phishingu i złośliwego oprogramowania, zarządzanie lukami w zabezpieczeniach, reagowanie na incydenty i wykrywanie zagrożeń, analityka predykcyjna czy automatyzacja bezpieczeństwa. Należy jednak zauważyć, że chociaż sztuczna inteligencja może znacznie usprawnić działania związane z cyberbezpieczeństwem, nie jest to samodzielne rozwiązanie. Należy go używać w połączeniu z innymi środkami bezpieczeństwa, takimi jak regularne aktualizacje oprogramowania, szkolenia pracowników i silne kontrole dostępu, aby stworzyć solidną obronę przed cyberprzestępczością ekonomiczną.

Combating economic cybercrime with artificial intelligence could be an effective new approach. This is because artificial intelligence technologies can detect and respond to cyber threats in real time, identify patterns and anomalies in large data sets, and automate various security processes. The main ways in which artificial intelligence can be used to combat economic cybercrime are threat detection, behavioural analysis, fraud prevention, phishing and malware detection, vulnerability management, incident response and threat detection, predictive analytics, and security automation. It is important to note, however, that while artificial intelligence can significantly improve cyber security operations, it is not a standalone solution. It should be used in conjunction with other security measures, such as regular software updates, employee training and strong access controls, to create a robust defence against economic cybercrime.
Description
Keywords
Citation
Bukowski, M. (2023). Zwalczanie cyberprzestępczości ekonomicznej przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji (AI). PRZEGLĄD POLICYJNY, 151(3), 151-179. https://doi.org/10.5604/01.3001.0053.9746.
Belongs to collection