Ochronny charakter instytucji zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych

Abstract
Celem pracy jest zweryfikowanie hipotezy, że instytucja zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych stanowi bardzo ważny element ochrony administracyjnoprawnej wszystkich funkcjonariuszy Policji w Polsce. Stosunek służbowy, w ramach którego funkcjonariusz Policji wykonuje powierzone mu przez państwo czynności, jest stosunkiem administracyjnoprawnym. Wykonywanie czyn- ności służbowych, wynikających z treści stosunku administracyjnoprawnego łączącego policjanta z państwem, jest obowiązkiem każdego funkcjonariusza. Ustawa o Policji przewiduje jednak instytucję zawieszenia policjanta w czynnościach służ bowych, która umożliwia zakazanie policjantowi wykonywania zadań służbowych przez określony czas. W pracy omówiono dwa rodzaje zawieszenia w czynnościach służbowych, tj. zawieszenie obligatoryjne oraz fakultatywne. Zwrócono także uwagę na skutki zawieszenia w czynnościach służbowych dla stosunku służbowego policjanta. Podkreślono przy tym dwojaki charakter omawianej instytucji. Instytucja ta służy bowiem szybkiemu pozbawieniu policjanta możliwości wypełniania zadań służbowych, do czasu wyjaśnienia ciążących na nim zarzutów karnych lub dyscyplinarnych. Przede wszystkim jednak ma ona dla funkcjonariusza charakter ochronny, gdyż pozwala na jego pozostanie w służbie pomimo zaistnienia względem niego takich właśnie zarzutów.

The aim of the work is to verify the hypothesis that the institution of suspending a police officer from official duties is a very important element of the administrative and legal protection of all police officers in Poland. The service relationship under which a police officer performs activities entrusted to him or her by the state is an administrative and legal relationship. Performing official duties resulting from the content of the administrative and legal relationship between a police officer and the state is the duty of every officer. However, the Police Act provides for the institution of suspending a police officer from official duties, which makes it possible to prohibit a police officer from performing official duties for a specified period. The paper discusses two types of suspension from official duties: obligatory and optional suspension. Attention was also paid to the effects of suspension from official duties on the police officer’s service relationship. The dual nature of the institution in question was emphasised. This institution serves to quickly deprive a police officer of the opportunity to perform his or her official duties until the criminal or disciplinary charges against them are clarified. First of all, however, it has a protective nature for the officer, as it allows him or her to remain in service despite such allegations being made against them.
Description
Keywords
Citation
Grabowska, J., & Kresiński, M. (2023). Ochronny charakter instytucji zawieszenia policjanta w czynnościach służbowych. PRZEGLĄD POLICYJNY, 151(3), 80-91. https://doi.org/10.5604/01.3001.0053.9775.
Belongs to collection