Potencjalne kierunki i narzędzia regulacji gospodarki współdzielenia

Abstract
Podstawowym celem artykułu jest przybliżenie dyskursu wokół możliwości regulacji gospodarki współdzielenia (ang. sharing economy) oraz omówienie potencjalnych instrumentów polityki publicznej, które mogą służyć do ograniczenia negatywnych skutków rozwoju tego systemu gospodarczego. Artykuł w pierwszej kolejności przybliża rozumienie koncepcji regulacji i régulation oraz omawia związki gospodarki współdzielenia z koncepcją współzarządzania cyfrowego. Następnie po przybliżeniu wybranych pozytywnych i negatywnych efektów gospodarki współdzielenia wskazane zostają wybrane instrumenty regulacyjne. W podsumowaniu wskazano na możliwe kierunki dalszych badań.

The main aim of the article is to present the discourse around the possibility of regulating the sharing economy and to discuss potential instruments of public policy that may be used to limit the adverse effects of the development of this economic system. The contribution first introduces the understanding of the concept of regulation and régulation and discusses the relationship between the sharing economy and the concept of digital governance. Then, after presenting selected positive and negative effects of the sharing economy, regulatory instruments are identified. The summary indicates possible directions for further research.
Description
Keywords
Citation
B. Koczetkow, A. Klimczuk, Potencjalne kierunki i narzędzia regulacji gospodarki współdzielenia, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Politologica”, Vol. 29, Iss. 371, 2022, s. 127-144
Belongs to collection