Geograficzne ujęcie przedsiębiorczosci wiejskiej – założenia kompleksowej koncepcji badań

Abstract
Artykuł przedstawia kompleksowe spojrzenie na przedsiębiorczość wiejską. Jest on propozycją szerszej niż dotychczas interpretacji tego zagadnienia, które uwzględnia wiele różnych podejść i koncepcji badawczych nauk społecznych. Celem artykułu jest z jednej strony zwrócenie uwagi na problemy teoretyczne związane z badaniem przedsiębiorczości wiejskiej, w szczególności sposobu rozumienia tego terminu i zmian, jakie w tej kwestii się dokonały, z drugiej – zaprezentowanie nowego sposobu badania i analizy tego zagadnienia przez pryzmat koncepcji społecznych. Praca stanowi efekt dyskusji i przemyśleń autorów dotyczących spojrzenia na to zagadnienie, szczególnie na gruncie geografii społeczno-ekonomicznej, oraz kwerendy literatury krajowej i zagranicznej, głównie angielskojęzycznej. Przedstawione w niej podejście do badania przedsiębiorczości wiejskiej wynika z postrzegania jej w kontekście silnych związków z otoczeniem lokalnym (środowiskiem wiejskim).

The article presents a comprehensive view of rural entrepreneurship. It proposes a broader interpretation of this issue than has been done to date, taking into account many different approaches and research concepts of social sciences. The purpose of the article is, on the one hand, to draw attention to theoretical problems associated with the study of rural entrepreneurship, in particular the way the term is understood and the changes that have taken place in this regard over the years. On the other hand, it aims to present a new way of studying and analyzing this issue through the prism of social concepts, including the concept of the function of place, the concept of social rootedness or the psychology of place. This article is the aftermath of the authors’ thoughts and reflections related to the previous view of this issue, especially in the field of socio-economic geography, as well as the result of a search of domestic and foreign literature, mainly in English. The approach to the study of rural entrepreneurship presented in the article follows from its perception in the context of strong ties with the local environment (rural environment).
Description
Keywords
Citation
Kulawiak A., Suliborski A. (2023). Geograficzne ujęcie przedsiębiorczosci wiejskiej – założenia kompleksowej koncepcji badań. Czasopismo Geograficzne, 94(4): 731–747. https://doi.org/10.12657/czageo-94-29
Belongs to collection