Od masowej produkcji do masowej kastomizacji – przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych

Abstract
Przedsiębiorczość jest trudnym do uchwycenia czynnikiem, który determinuje zachowanie jednostek na rynku oraz warun-kuje sukces indywidualnych aktorów ekonomicznych, a w kon-sekwencji determinuje wzrost gospodarczy poprzez pośrednie generowanie nowych wynalazków. Artykuł rozpoczyna się krót-kim przeglądem rozwoju poglądów na temat przedsiębiorczości i wpływu techniki na rozwój gospodarczy, zwracając szczególną uwagę na zmieniające się oblicza perspektywy historycznej. Autor jest zdania, że czasy determinują możliwości ludzkiej działalno-ści, która ma szeroki zakres wpływu na wybór sposobu produkcji. Dlatego na działania przedsiębiorców można spoglądać w sposób ewolucyjny.
Description
Citation
Prokurat, S. (2012). Od masowej produkcji do masowej kastomizacji – przedsiębiorczość w perspektywie zmian gospodarczych. Rynek Społeczeństwo Kultura, 3, 5-12.
Belongs to collection