Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej miast w kierunku obszaru zrównoważonej innowacji (Sustainable Innovation Zone) – przykład kampusu Morasko w Poznaniu

Abstract
W artykule podjęto próbę analizy oraz oceny zabudowy i zagospodarowania kampusu uniwersyteckiego Morasko w Poznaniu, pod względem zgodności z założeniami koncepcji obszaru zrównoważonej innowacji (Sustainable Innovation Zone), zaproponowanej przez Weissa (2016, 2023). W badaniach nawiązano także do opisanych w literaturze modelowych rozwiązań w zakresie kreowania dzielnic innowacji, opierając się głównie na propozycjach Katza i Wagnera (2014). Realizacja celu postawionego w artykule była możliwa dzięki przyjęciu podejścia badawczego, opierającego się na metodzie studium przypadku (case study). Pozwoliło to na przeprowadzenie pogłębionej charakterystyki kampusu uniwersyteckiego w oparciu o analizę danych zastanych, przy zastosowaniu metody typu desk research. Szczególne znaczenie miała jednak metoda inwentaryzacji urbanistycznej, która posłużyła do zebrania informacji źródłowych dotyczących aktualnego stanu zagospodarowania i użytkowania terenu zajmowanego przez kampus. Uzyskane wyniki badań wskazują na występowanie przejawów wdrażania założeń koncepcji obszaru zrównoważonej innowacji w odniesieniu do wybranych przestrzeni publicznych i dziedzińców budynków uniwersyteckich. Dostrzeżono ponadto podejmowanie pierwszych prób stosowania zrównoważonych innowacji w budynkach w postaci zielonych dachów, zielonych ścian i instalacji paneli fotowoltaicznych. Wdrażane inicjatywy mają charakter wyłącznie pilotażowy. Można jednak przyjąć, że rosnący wpływ polityki opierającej się na zrównoważonym rozwoju przejawiać się będzie w kolejnych inicjatywach podejmowanych przez władze Uniwersytetu w najbliższym czasie.

The article makes an attempt to analyse and evaluate the development of the Morasko University Campus in Poznań in terms of consistency with the Sustainable Innovation Zone concept, proposed by Weiss (2019, 2023). The study also refers to the model solutions, proposed in the literature, for creating city innovation districts, drawing mainly from the propositions of Katz and Wagner (2014). The article takes a research approach based on a case study method. This in turn made it possible to carry out the in-depth characteristics of the University Campus analysing background data using the desk research method. What was particularly useful, however, was the urban inventory method, which served to collect source information on the present-day state of development and land-use of the Campus area. The results obtained indicate that there are some signs of the implementation of the above concept assumptions in relation to selected public spaces and university building courtyards. Moreover, the first attempts are also being made to install sustainable innovations in buildings in the form of green roofs, green walls and photovoltaic panels. Those, however, are only pilot projects. Still, one may assume that the growing importance of sustainable development policy will be manifested in more initiatives undertaken by the University’s authorities in the near future.
Description
Keywords
Citation
Męczyński M., Ciesiółka P., Weiss M. (2024). Przemiany struktury funkcjonalno-przestrzennej miast w kierunku obszaru zrównoważonej innowacji (Sustainable Innovation Zone) – przykład kampusu Morasko w Poznaniu. Czasopismo Geograficzne, 95(1): 125–150. https://doi.org/10.12657/czageo-95-06
Belongs to collection