Negocjacje pragmatyczne jako podstawowy sposób rozwiązywania konfliktów

Abstract
Autor na teoretycznym tle socjologicznym podejmuje temat negocjacji pragmatycznych, interpretowanych jako komunikacja perswazyjna, konstruując go w oparciu o wyselekcjonowane koncepcje teorii konfliktu, wymiany i interakcjonizmu symbolicznego. Koncentracja na kryterium przy wyborze strategii negocjacyjnych, jakim jest uzależnienie prawdziwości tez od praktycznych ich skutków pozwala zmaksymalizować szanse rozwiązywania konfliktów o różnym podłożu. Autor przywołuje te mechanizmy pozwalające rozwiązać konflikt, które mają szczególne zastosowanie w relacjach jednostki z grupą oraz interakcjach twarzą w twarz. Konflikt przenika wszystkie wymiary życia społecznego, dlatego wiedza o najefektywniejszych sposobach jego rozwiązywania oraz potencjonalności jego wystąpienia to priorytetowe zadania każdego aktora społecznego, szczególnie w dobie społeczeństwa wiedzy.

Against a theoretical sociological background, the author discusses the pragmatic negotiations understood as persuasive communication, constructing it based on selected concepts of the theory of conflict, exchange and symbolic interaction. The focus on the criterion of making the truth of propositions depend on their consequences when making a decision allows for maximizing the chances of resolving conflicts of different origin. The author refers to mechanisms for resolving conflict which are particularly applicable in relationships between an individual and a group and in face-to-face interaction. Conflict pervades all aspects of social life, which is why the likelihood of its arising and having the knowledge of the methods of settling it is a priority task for each social actor, especially in the era of the knowledge society.
Description
Keywords
Citation
Pulit, M. (2018). Negocjacje pragmatyczne jako podstawowy sposób rozwiązywania konfliktów. Eruditio et Ars, 1(1), 113-119.
Belongs to collection