Zaburzenia psychofizyczne występujące u kobiet po mastektomii

Abstract
Nowotwór piersi jest jedną z poważniejszych chorób kobiecych, ze względu na częstość występowania i poważny przebieg. W niniejszej pracy analizowano zaburzenia psychofizyczne występujące u kobiet po mastektomii. Starano się ustalić zależności między występującymi ograniczeniami fizycznymi, bólem, prowadzoną rehabilitacją, terapią psychologiczną a stanem psychicznym chorej. Materiał. Badania przeprowadzono w okresie od marca do maja 2012 roku w Zakładzie Rehabilitacji Centrum Onkologii w Bydgoszczy. Przebadano 34 kobiety w wieku od 33 do 82 lat (średnia wieku 57 lat) po operacyjnym usunięciu nowotworu piersi. Badane kobiety znajdowały się od 2 do 9 miesięcy po zabiegu. U 23 wykonano klasyczną mastektomię a u 11 operację oszczędzającą. Metoda. Wykonane zostały goniometryczne pomiary ruchomości w trzech ruchach kończyny górnej: rotacji zewnętrznej, wznosu przez odwiedzenie oraz wyprostu w płaszczyźnie poprzecznej. Następnie zmierzono obwody w kończynach górnych: 10 cm powyżej i poniżej nadkłykcia kości ramiennej oraz śródręcza. Ostatnia część badania polegała na pomiarze stopnia akceptacji choroby za pomocą skali AIS oraz przystosowania psychicznego do choroby nowotworowej Mini – Mac. Przeprowadzono testy istotności statystycznej poszczególnych parametrów z karty obserwacji klinicznej i z ankiet standaryzowanych. Testem U Manna – Whitneya dla dwóch przypadków niezależnych oraz testem Wilcoxona dla parametrów powiązanych. Utworzono również porównanie otrzymanych wyników metodą korelacji rang Spearmana. Rezultaty: Stwierdzono zależność statystyczną między amputacją piersi a ograniczeniami ruchomości w stawie ramiennym. Wykazano także, że obrzęk kończyny górnej wpływa na ograniczenie ruchomości w stawie ramiennym. Stwierdzono, że u kobiet uczestniczących w psychoterapii wzrasta poziom akceptacji choroby oraz przewaga cech konstruktywnego stylu radzenia sobie z chorobą nowotworową. Udowodniono również, że wraz ze wzrostem bólu spada poziom akceptacji choroby, oraz że u kobiet u których dominuje styl konstruktywnego radzenia sobie z chorobą nowotworową rośnie poziom akceptacji choroby.

Breast cancer is one of the most serious diseases of women, because of the prevalence and serious. In this paper we analyzed the psychological and physical disorders in women after mastectomy. Efforts to establish the relationship between common physical limitations, pain, led rehabilitation, psychological therapy and a state of mental a patient Material. The study was conducted from March to May 2012 in the Department of Rehabilitation Oncology Centre in Bydgoszcz. We studied 34 women aged from 33 to 82 years (mean age 57 years) after surgical removal of breast cancer. The women were from 2 to 9 months after surgery, at the 23rd a mastectomy was performed in a classical 11th conserving surgery. Method.: Mobility measurements were made at three positions, motion of the upper limb: external rotation, elation by visiting and extension in the transverse plane. Then the circuit was measured in the upper limbs 10 cm above and below the epicondyle of the humerus and the metacarpal. The last part of the study consisted of measuring the degree of illness acceptance by AIS scale and mental adjustment to cancer Mini - Mac. Tests of statistical significance of individual parameters of the case report form and standardized questionnaires. U Mann - Whitney test for two independent cases, and the Wilcoxon test for related parameters. Lastly, a comparison of the results obtained using the Spearman rank correlation. Results. Significant correlation was found between the mastectomy and the limits of motion in the shoulder joint. It also showed that the swelling of the arm affects the limitation of movement in the shoulder joint. It was found that women participating in psychotherapy increases the level of acceptance of the disease and lead constructive features of the style of coping with cancer. It was also found that the higher the levels of pain, illness acceptance, and that in women whose predominant style of constructive coping with cancer is growing acceptance of the disease.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection