Marketing terytorialny

Abstract
W podrozdziale przedstawiono postać i zastosowanie marketingu w sferze odnoszącej się do działalności publicznej na zdelimitowanym obszarze. Opisano charakterystykę, przesłanki wpływające na powstanie oraz przyczyny wydzielenia marketingu terytorialnego. Zaprezentowano różne ujęcia definicyjne z analizą elementów, które w każdej definicji są akcentowane. Omówiono cele marketingu miejsc. Zidentyfikowano podobieństwa i różnice między jednostkami administracyjnymi a przedsiębiorstwami. Na ich podstawie przedstawiono podział marketingu terytorialnego. Jego cechą charakterystyczną jest istnienie - oprócz marketingu zewnętrznego - marketingu wewnętrznego I i II stopnia, czyli w ujęciu ścisłym i szerokim. Podział wynika z faktu istnienia w gminach, powiatach i województwach nie tylko personelu, ale mieszkańców i organizacji działających na danym terenie. Na zakończenie zaprezentowano mieszankę marketingową i omówiono każdy z pięciu elementów marketingu mix - produkt, cenę, promocję, dystrybucję i personel - w formule zaadaptowanej do specyfiki przestrzeni.
Description
Keywords
Citation