Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju – problemy i bariery

Abstract
Opracowanie dotyczy problematyki wdrażania strategii rozwoju. Część teoretyczną poświęcono przedstawieniu znaczenia strategii w kreowaniu rozwoju jednostek samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki gmin. Planowanie strategiczne – proces, w wyniku którego powstaje strategia – jest pierwszą fazą zarządzania strategicznego. Druga to wdrażanie postanowień ujętych w dokumencie. Stąd też część teoretyczna charakteryzuje także proces zarządzania strategicznego, podkreślając jego znaczenie i rolę w rozwoju terytorium oraz wskazując potencjalne źródła obniżające stopień realizacji strategii. Część praktyczna skupia się na przedstawieniu i skomentowaniu wyników badań, przeprowadzonych w gminach województwa łódzkiego. Poświęcono je ocenie stanu realizacji strategii oraz identyfikacji czynników mających wpływ na zakres wdrażania.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection