Using e-learning in the training of prison staff

Abstract
Wdrożenie nauczania na odległość w służbie wskazuje, że e-learning, a właściwie b-learning, czyli połączenie nauczania wykorzystującego sieć ze szkoleniem praktycznym w warunkach skoszarowania może zracjonalizować dotychczasowy system szkolenia funkcjonariuszy Służby Więziennej. Coraz częściej organizowane są kursy internetowe w oparte o metody e-edukacji (samokształcenie kierowane na platformie, klasyczne lub samoprowadzące kursy e-learningowe, dostęp do materiałów dydaktycznych w e-czytelni). Aktualnie w formie zdalnej prowadzone jest szkolenie wstępne oraz zawodowe na poziomie szkolenia chorążych i oficerów. Opracowanie przedstawia możliwości jakie ze sobą niesie wykorzystanie zdalnego nauczania za pomocą sieci internetowej w edukacji personelu więziennego oraz wskazówki metodyczne dla zaprojektowania i realizacji szkolenia e-leaningowego na potrzeby służby więziennej.

The implementation of distance learning in the service indicates that e-learning – especially b-learning, which is the combination of teaching via the Internet with practical training under regimentation, can rationalise the current system of training of prison service officers. Increasingly, the Internet courses are organised and based on the method of e-learning (self-study targeted on the platform, standard or self-running e-learning courses, the access to learning materials in e-library). Currently, the distance courses are conducted at the level of initial training and vocational training for warrant officers and officers3. The paper presents the opportunities which are brought by the use of distance learning using the Internet in the education of prison staff and methodological guidelines for the design and implementation of an e-learning training for prison service.
Description
Keywords
Citation
Poklek R., Using e-learning in the training of prison staff, [in:] Nové trendy vo vyučovaní spoločnskovedných predmetov na školách zameraných na bezpečnosť, (eds.) J. Matis, D. Malk, Akadémia Ozbrojených Sίl, Liptovský Mikuláš 2013
Belongs to collection