Achievement motivation of the Polish Armed Forces and officers of the disposition-uniformed groups

Abstract
This paper compares achievement motivation of soldiers of the Polish Armed Forces and representatives of other disposition-uniformed groups – a mental feature responsible for aspiration after perfect performance of duties, reaching goals and being promoted. The study involved 670 candidates for officers representing armed forces, border guard, fire service, police, prison service. Independent variables were: group affiliation and gender while a dependent variable was the level of achievement motivation measured by means of a standardized psychological test. I used the diagnostic poll method and test technique using a tool which was the Questionnaire of Measuring Achievement Motivation by Widerszal – Bazyl. The findings of the survey show that the highest level of achievement motivation is manifested by soldiers. The results of representatives of fire service and police officers are significantly different. Representatives of border guard got similar results to soldiers. Prison service officers are not significantly different from other groups. As far as achievement motivation is concerned, differences between women and men only occur in the group of prison service officers. Women working for prison service have the highest level of achievement motivation when compared to all other groups. The research was of a pilot character because the groups of respondents were not representative for the whole population of disposition groups.

Opracowanie przestawia porównanie żołnierzy Wojska Polskiego i przedstawicieli innych grup dyspozycyjno-mundurowych w zakresie motywacji osiągnięć – właściwości psychicznej odpowiedzialnej za dążenie do perfekcyjnego wykonywania zadań oraz osiągania sukcesów i awansów zawodowych. W badaniu wzięło udział ponad 670 kandydatów na oficerów reprezentujących wojsko, straż graniczną, straż pożarną, policję, służbę więzienną. Zmiennymi niezależnymi były przynależność do określonej grupy dyspozycyjnej oraz płeć, natomiast zmienną zależną był poziom motywacji osiągnięć mierzony standaryzowanym testem psychologicznym. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego i technikę testową, wykorzystując narzędzie w postaci kwestionariusza do pomiaru motywu osiągnięć autorstwa M. Widerszal-Bazyl. Badania wykazały, że żołnierze przejawiają najwyższy poziom motywu osiągnięć i różnią się istotnie od strażaków i policjantów. Zbliżony do żołnierzy wynik uzyskali przedstawiciele straży granicznej. Funkcjonariusze służby więziennej nie różnią się istotnie od pozostałych grup. Różnice między kobietami a mężczyznami w zakresie motywacji osiągnięć wystąpiły tylko w służbie więziennej. Kobiety pracujące w więziennictwie charakteryzuje najwyższy poziom tej właściwości psychicznej spośród wszystkich badanych grup. Badania miały charakter pilotażu ponieważ badane grupy respondentów nie były reprezentatywne dla całych populacji grup dyspozycyjnych.
Description
Keywords
Citation
Poklek R., Achievement motivation of the Polish Armed Forces and officers of the disposition-uniformed groups [in:] Psychologické a sociologické aspekty podpory a pomoci personal v nasadení, (eds.) J. Matis, E. Závodná, Akadémia Ozbrojených Sίl, Liptovský Mikuláš 2011
Belongs to collection