Kwestia uchodźstwa w nauce o stosunkach międzynarodowych: przegląd podstawowej literatury i wybranych kierunków badań

Abstract
Artykuł zawiera zwięzły przegląd piśmiennictwa dotyczącego kwestii uchodźstwa ze szczególnym uwzględnieniem dorobku przedstawicieli nauki o stosunkach międzynarodowych. Wybrana bibliografia nie jest wyczerpująca w ujęciu problemowym oraz nie ma na celu stanowić kompletnego przewodnika badawczego opisywanego zagadnienia. Biorąc pod uwagę szeroki zakres wiedzy o zjawisku uchodźstwa, która istnieje i jest dostępna współcześnie, analizowana literatura ogranicza się do wytypowanych, najbardziej istotnych – z perspektywy internacjologii – tematów i kierunków badań w tej dziedzinie. Przegląd bibliografii składa się z czterech części, prezentujących dotychczasowy obszar zainteresowań problemem uchodźstwa w wybranych, kluczowych dziedzinach stosunków międzynarodowych. W pierwszej części artykułu nakreślono tło historyczne badań nad uchodźstwem, z kolei w drugiej przytoczono dorobek przedstawicieli prawa, których przedmiotem dociekań stało się uchodźstwo. Natomiast w części trzeciej ukazano aktualny stan badań nad uchodźstwem w stosunkach międzynarodowych poprzez zreferowanie podstawowej literatury i najbardziej istotnych kierunków badań w tym zakresie. W ostatniej części artykułu dokonana została analiza polskich osiągnięć w zakresie badań nad uchodźstwem, a w szczególności osiągnięć przedstawicieli internacjologii. W niniejszym artykule dorobek polskiej nauki w zakresie problematyki uchodźstwa jest ukazywany na tle dorobku zachodniego

The article provides a concise review of the literature on the recent developments of international relations in the field of refugee issues. The chosen bibliography neither attempts to be comprehensive nor does it serve as a complete research guide. Given the body of knowledge that exists on the subject of refugees, the author elected to review some principal literature of the phenomenon in question and analyze research trends in the field. The review consists of four parts, which throw light on the significant areas in literature addressing the question of refugees in international relations. In the first part of the article, the author provides a historical background to the studies of a refugee phenomenon. Secondly, he discusses the refugee phenomenon in the sphere of law. The third section discusses a variety of studies and researches done on the phenomenon of forced migration by international relation scholars. Finally, the author investigates the polish achievements in relation to refugee studies, particularly in the subject of international relations. In the present article the achievements of the Polish science in relation to the refugee problem are analyzed in comparison with Western science.
Description
Keywords
Citation