Badacz i jego poszukiwania w świetle „Analizy Sytuacyjnej” Adele E. Clarke

Abstract
Artykuł prezentuje nowe podejście w analizie danych jakościowych rozwijane przez Adele E. Clarke (2003, 2005) i nazywane przez nią "analizą sytuacyjną". Projekt Clarke ma na celu propagować i ożywić metodologię teorii ugruntowanej po postmodernistycznym zwrocie i skierować ją w stronę konstruktywistycznych epistemologii. W artykule zostały zaprezentowane główne tezy podejścia Clarke: krytyka tradycyjnej teorii ugruntowanej, projekt ugruntowanego teoretyzowania przy użyciu map sytuacyjnych, map społecznych światów i aren oraz map pozycyjnych, warunki stosowania tego rodzaju metod kartograficznych i diagramów. Autorka artykułu podejmuje dyskusję z prezentowanym podejściem, rozważając epistemologiczny status kluczowego w koncepcji Clarke pojęcia "sytuacji", efekt przesunięcia ogniska uwagi z działań społecznych na ich kontekst, epistemologiczny status wprowadzanych przez Clarke do analizy nonhuman actants oraz problem prekonceptualizacji podejścia Clarke. | The paper presents new way of qualitative data analysis developed by Adele E. Clarke (2003, 2005) called “situational analysis”. Clarke’s project aims to further and regenerate grounded theory methodology after postmodern turn and shift it toward constructivist epistemology. There were presented main theses of Clarke’s approach in the article: critique of traditional grounded theory, grounded theorizing project using situational maps, social words/arenas maps and positional maps. The author of the article discusses reviewed approach, considering epistemological status of“situation” as a key concept in Clarke’s project, focusing on context instead of actions, introducing nonhuman actants into analysis and the problem of pre-conceptualization.
Description
Keywords
Citation
Anna Kacperczyk (2007) “Badacz i jego poszukiwania w świetle Analizy Sytuacyjnej Adele E. Clarke.” Przegląd Socjologii Jakościowej, Tom III Numer 2. (http://www.qualitativesociologyreview.org /PL/archive_pl.php)
Belongs to collection