Zróżnicowanie regionalne w rozwoju rolnictwa oraz jego wpływ na problemy ekonomiczne i społeczne obszarów wiejskich (Synteza)

Abstract
Czynniki marginalizacji i konkurencyjności w strukturze społeczno-ekonomicznej: zmiany społeczne i demograficzne, zmiany jakości kapitału ludzkiego. Zasięg i konsekwencje zróżnicowania funkcji gospodarstw rolnych: charakterystyka sytuacji w rolnictwie, uwarunkowania zwiększenia roli gospodarstw rozwojowych. Rola działalności nierolniczej w kształtowaniu nowych struktur na obszarach wiejskich: ludność niechłopska w strukturze społeczności wiejskiej. Instytucjonalne czynniki rozwoju społeczno-gospodarczego obszarów wiejskich: rola instytucji w modernizacji rozwoju działalności pozarolniczej iw rozwoju kapitału ludzkiego. Gospodarstwa wysokotowarowe w rolnictwie chłopskim: przeobrażenia, powiązania rynkowe, sprawność funkcjonowania, wyniki ekonomiczno-finansowe, zróżnicowanie regionalne. Funkcjonowanie rynku ziemi rolniczej: obrót ziemią, dzierżawa, rynek ziemi po akcesji do UE.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 182
Keywords
Citation
Belongs to collection