Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Raport 6 (synteza)

Abstract
Wpływ integracji z UE na sytuację strukturalną, produkcyjną i ekonomiczną polskiego rolnictwa: przemiany strukturalne, zmiany w wolumenie produkcji i dochodach. Stan dostosowań polskiego rolnictwa do integracji z UE: zmiany w strukturze gospodarstw, organizacji i poziomie produkcji, dochody, oddziaływanie WPR. Sytuacja ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstw rolnych po wejściu do UE. Wpływ integracji na zasilanie rolnictwa środkami produkcji. Wpływ integracji na przemysł spożywczy: stan ekonomiczny, przemiany strukturalne. Popyt na żywność. Wpływ integracji na handel zagraniczny. Analiza i model rozwoju handlu zagranicznego. Gospodarka żywnościowa w UE: produkcja, ceny, handel zagraniczny. Ocena stanu dostosowań polskiej gospodarki żywnościowej do integracji z UE - wnioski i konkluzje.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 145
Keywords
Citation
Belongs to collection