Эффективность рынка образовательных услуг

Abstract
System kształcenia ma decydujący wpływ na jakość formowanego kapitału ludzkiego społeczeństwa, dlatego też na szczególną uwagę zasługuje problematyka związana z pomiarem jakości kształcenia. Przejrzysty system pomiaru jakości kształcenia powinien umożliwić motywowanie nauczycieli do poprawy jakości ich pracy. Bardzo obiecującą koncepcją pomiaru efektywności pracy zarówno nauczycieli, jak i całych placówek edukacyjnych jest edukacyjna wartość dodana. Wdrożenie tego miernika do praktyki w polskich warunkach wymaga jednak przeprowadzonych na szeroką skalę badań naukowych. Efektywność nakładów na edukację może być rozpatrywana na różnych płaszczyznach. Jedną z płaszczyzn oceny efektywności nakładów na edukację może być pomiar efektywności nauczania. Inną bardzo ważną płaszczyzną pomiaru efektywności nakładów na edukację jest dopasowanie kierunków kształcenia oferowanych przez szkoły do potrzeb rynku pracy.
Description
System of education has got the most important infuence for quality of society, that’s why problem of how to measure quality of education is so important. The system of measure of education’s quality should be as clear as possible. That will give teachers motivation to improve their result. The conception of effectiveness of addend value can be very useful for measuring teacher’s effectiveness but also for measuring whole education place effectiveness. Before starting to use this method in Polish reality more research must be done. Effectiveness of work can be researched from different sides. One of then can be focusing on measuring the effectiveness of teaching. Another important thing is to suit education systems to the need of job market.
Keywords
Citation
Belongs to collection