Analiza rozwoju fragmentu zabudowy miasta Torunia na podstawie zdjęć z Landsat 7 z wykorzystaniem map granulometrycznych.

Abstract
Głównym celem niniejszej pracy było określenie rozwoju części zabudowy miasta Torunia w latach 1999-2005, oraz sprawdzenie, jakie wyniki w takim zadaniu można uzyskać stosując mapy granulometryczne wygenerowane ze zdjęć panchromatycznych o rozdzielczości przestrzennej rzędu kilkunastu metrów. Analizę przeprowadzono na podstawie fragmentów scen satelitarnych Landsat7 zarejestrowanych przez skaner ETM+ w kilku zakresach spektralnych. Analiza składała się z trzech następujących etapów: • wyodrębnienia zabudowy w latach 1999 i 2005 • określenie zmian w zabudowie na podstawie zasięgu zabudowy w latach 1999 i 2005 • określenie dokładności wyznaczenia zabudowy i zmian w zabudowie Do wyodrębnienia zabudowy posłużono się klasyfikacją map granulometrycznych. Wybór map granu-lometrycznych najwierniej oddającej zasięg zabudowy na zdjęciu wiązał się z utworzeniem ponad siedmiuset takich map (dla jednego zdjęcia) różniących się pewnymi parametrami. Rezultaty klasyfi-kacji map granulometrycznych okazały się niesatysfakcjonujące co wymusiło zastosowanie operacji zwiększających jej dokładność. Określenie zmian w zabudowie polegało na porównaniu otrzymanych obrazów ze sobą.
Description
Keywords
Citation