Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych

Abstract
Wpływ kryzysu gospodarki światowej na zmianę WPR. Oddziaływanie WPR na rynki rolne w Polsce (wieprzowiny, zbóż, cukru). Wpływ kwotowania na funkcjonowanie rynku mleka. Zmienność cen wybranych produktów rolnych i żywnościowych przed i po akcesji Polski do UE. Dylematy efektywności polskiego rolnictwa. Koszty i dochody wybranych produktów rolniczych w 2007 r. na podstawie badań w systemie AGROKOSZTY. Ekonometryczny model do badania wpływu unijnej i krajowej polityki rolnej na wyniki polskiego rolnictwa. Globalizacja a kryzysy - implikacje dla finansów polskiego rolnictwa. PROW 2007-2013. Tendencje zmian na rynku ziemi rolniczej. Wnioski z dyskusji dotyczącej: sytuacji w przemyśle spożywczym na rynkach światowych, sytuacji produkcyjnej i dochodowej polskiego rolnictwa rozwoju obszarów wiejskich, miejsca polskiej gospodarki żywnościowej na rynku europejskim i globalnym.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 101
Keywords
Citation
Belongs to collection