Koncepcje „pieriemyczki” a problematyka bezpieczeństwa energetycznego. Rola Rosji na europejskim rynku gazowym

Abstract
The Arab-Israeli War, the Revolution in Iran and the Gulf War demonstrated the importance of the energy security for the world’s economy and individual economies of particular nations. In the context of geopolitics this issue is composed of three main issues: the sufficiency of their own resources, storage facilities , and most importantly - the level of dependence on the third-party supplies, including their diversification. Energy security, as a non-military factor, also takes on a special meaning in the confrontation with the dynamics of the political environment. The commonly accepted theories on energy geopolitics emphasize the sphere of rivalry, and the determining factor is often the issue of natural resources. This statement clearly defines the role of Russia in the European gas market, particularly its impact on the energy security of the former Soviet republics. The concept of "pieriemyczka" which, among other things, will be discussed in this article , is important - especially in the context of current events in the Ukraine. Its implementation can cause irreversible political consequences for the other countries of the former Soviet Union: Moldova and the Caucasus, by taking the form of an "unprecedented transformation".
Description
Wojna izraelsko-arabska, rewolucja w Iranie czy wojna w Zatoce Perskiej pokazały, jak ważne dla gospodarki światowej i poszczególnych narodów jest bezpieczeństwo energetyczne. W kontekście geopolityki, na zagadnienie to składają się trzy główne kwestie: wystarczalność złóż własnych, infrastruktura magazynowa i najważniejsze – poziom uzależnienia od dostaw „trzecich”, w tym ich dywersyfikacja. Bezpieczeństwo energetyczne nabiera również szczególnego znaczenia w konfrontacji z dynamizmem otoczenia politycznego, jako czynnik pozamilitarny. Przyjęte teorie geopolityki energetycznej uwypuklają sferę rywalizacji, a czynnikiem determinującym są bardzo często surowce naturalne. To stwierdzenie w sposób jednoznaczny określa rolę Rosji na europejskim rynku gazowym, a szczególnie jej wpływ na bezpieczeństwo energetyczne byłych republik radzieckich. Koncepcja „pieriemyczki”, która między innymi została omówiona w niniejszym artykule, ma istotne znaczenie – szczególnie w kontekście aktualnych wydarzeń na Ukrainie. Jej realizacja może wywołać nieodwracalne konsekwencje polityczne dla pozostałych państw byłego ZSRR: Mołdawii czy państw Kaukazu, przyjmując formę „precedensu transformacyjnego”.
Keywords
Citation