Present-day dangers - cyberstalking

Abstract
Próba analizy zagrożeń społecznych w polskich warunkach, jeszcze kilkanaście lat temu nie uwzględniała zjawiska stalkingu, a już na pewno nie postrzegano Internetu, jako nowego źródła współczesnego niebezpieczeństwa, jakim jest cyberstalking. Internet, traktowany przez olbrzymie rzesze użytkowników jako podstawowa forma funkcjonowania społecznego, jest dzisiaj globalną cywilizacją. Potęga Internetu nie uwzględnia jednak ważnych aspektów szeroko pojmowanej moralności i zasad współżycia na kanwie bezpośrednich relacji interpersonalnych w krajach rozwiniętych, co powodowało i powoduje pojawianie się nowych dysfunkcji w wirtualnym świecie. Prezentowane zagadnienie w kontekście doniesień empirycznych i praktycznych, może posłużyć za istotny sygnał w kierunku stworzenia warunków do dyskusji nad potrzebą wdrożenia pilnych działań w edukacji młodych Polaków do umiejętności prawidłowego korzystania z Internetu. Niestety, obserwowany w mediach trend w tematyce dotyczącej rozwoju sieci w Polsce, skupia się konsekwentnie na charakteryzowaniu zaledwie jego dostępności.

No longer than several years ago, the sample of the analysis of social dangers in Polish conditions did not take into consideration the phenomenon of stalking and definitely the Internet was not perceived as a new source of present-day dangers which cyberstalking is. The Internet today, treated by huge number of users as a basic form of social functioning, is a global civilization. Though, the power of the Internet does not include some important aspects of broadly-understood morality and rules of living together on the groundwork of direct interpersonal relations in developed countries what has caused the emergence of new dysfunctions in the virtual world. The presented issue, in the practical and empirical reports context, may be used as a significant step in developing the conditions for a discussion over the need of introducing urgent actions in the education of young Poles in properly using the Internet. Unfortunately, the trend observed in media about developing the web in Poland focuses constantly on merely describing its availability.
Description
Keywords
Citation
Babicka-Wirkus A., Wirkus Ł. Present-day Dangers – Cyberstalking, [in:] A. Karyń, P. Dudek, A. Babicka-Wirkus (eds.), Pedagogy of Information. Cyberspace: Dangers and Education. volumina.pl Daniel Krzanowski, Szczecin 2011
Belongs to collection