Prawne możliwości uczestnictwa bibliotek w kształtowaniu konkurencyjności regionu

Abstract
Aktualne założenia rozbudowy i modernizacji infrastruktury edukacyjnej na Dolnym Śląsku przewidują m.in. stworzenie nowoczesnego centrum informacji naukowej i ekonomicznej. Jednym z realizowanych projektów jest Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej - instytucja mająca ułatwiać i poprawiać jakość dostępu do fachowej literatury z dziedziny nauk ekonomicznych i zarządzania. Łatwość dostępu do informacji – wynikająca z organizacyjnej formy centrum – powinna skutkować wzrostem wiedzy użytkowników, a dalej – wzrostem gospodarczym. Do sposobów realizacji w/w założeń zaliczyć można m.in. digitalizację zbiorów, nowoczesne metody udostępniania zasobów– w tym wolny dostęp do zbiorów. Działania te niosą wiele pytań i wątpliwości - również natury prawnej. Ściśle związane specyfiką działalności z instytucją biblioteczną ośrodki – wśród których znajdzie się Dolnośląskie Centrum Informacji Naukowej i Ekonomicznej – mają szanse brać czynny udział w kształtowaniu konkurencyjności regionów. Tekst stanowi próbę opisu regulacji prawnych umożliwiających ośrodkom typu bibliotecznego plasowanie się w głównej grupie instytucji z sukcesem uczestniczących we wspomnianym działaniu, głównie ze względu na bezpłatny dostęp do ich zasobów i lokowanie samych instytucji w strukturze organizacyjnej szkół wyższych.
Description
Keywords
Citation
J. Leśniewski, Prawne możliwości uczestnictwa bibliotek w kształtowaniu konkurencyjności regionu, [w:] Regionalne dziedzictwo kulturowe jako baza dla kształtowania toższamości lokalnej. Poznań-Kalisz, 2010, s. 169-182.