Kształtowanie się dochodów majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w latach 2007-2008

Abstract
Dochody majątkowe to nowa kategoria dochodów jednostek samorządu terytorialnego, wprowadzona poprzez zmianę ustawy o finansach publicznych pod koniec roku 2006, która zaczęła obowiązywać od roku 2007. Z założenia przekształcane powinny być w wydatki majątkowe. W części teoretycznej artykułu przeanalizowano dochody majątkowe z punktu widzenia ich własności i miejsca w strukturze dochodów ogółem. W części empirycznej przebadano wielkości dochodów i wydatków majątkowych, ich wzajemne relacje w odniesieniu do różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego, a także udział tych dochodów w dochodach ogółem.
Description
Property revenues are a new category of local self-government entities revenues. They were established by changing public finance act at the end of 2006 and started to be in effect in 2007. Originally property revenues should be transformed into property expenditures. In its theoretical part the article discusses property revenues - their features and significance in total revenues structure. The amount of property revenues and expenditures, their relations on different levels of local self-government and share property revenues in total revenues are analyzed in the empirical part.
Keywords
Citation
Belongs to collection