Northern Dimension of European Union

Abstract
Koncepcja „Wymiaru Północnego" jest projektem łączącym kraje członkowskie UE zarówno z państwami kandydującymi (Polska, Litwa, Łotwa, Estonia), jak i pozostającymi poza tą strukturą (Norwegia, Islandia). Inicjatywa ta stanowi wspólną platformę dla różnych polityk i instrumentów finansowych, łączących nawet te organizacje i inicjatywy z Europy Północnej, które nie są integralną częścią UE. Zaproponowanie przez Finlandię „Wymiaru Północnego" było odpowiedzią na brak strategii UE wobec Rosji. Inicjatywa ta dla Finlandii stanowi narzędzie za pomocą którego kraj ten próbuje promować i zabezpieczać swoje narodowe interesy. Wdrażanie tego projektu jest bardzo korzystne dla Finlandii jako bezpośredniego sąsiada Rosji i jedynego kraju członkowskiego UE graniczącego z Rosją. Relacje z Rosją stanowią najważniejszą część „Wymiaru Północnego" i mają na celu wzmocnienie polityki zagranicznej UE w Europie Północnej. Projekt ten ma duże znaczenie dla całej Europy, której zależy na stabilnej i demokratycznej Rosji. Dlatego koncepcja „Wymiaru Północnego" włączona została do Wspólnej strategii UE wobec Rosji, przyjętych przez UE w czerwcu 1999 roku. Wykonanie „Wymiaru Północnego" leży w interesie państw bałtyckich, włączonych do tego projektu w grudniu 1998 roku. „Wymiar Północny stanowi kolejną bardzo istotną płaszczyznę integracji Europy Bałtyckiej. Stabilna i bogata Rosja może być kluczem do pełnej integracji bałtyckiej. Kaliningrad ma szansę w ramach „Wymiaru Północnego" zostać regionem modelowym dla ścisłej i pełnej zaufania współpracy pomiędzy UE a Rosją. Polska pozytywnie przyjęła koncepcję „Wymiaru Północnego" i zadeklarowała gotowość aktywnej współpracy w ośmiu głównych obszarach. W interesie Polski leży prowadzeniem aktywnej polityki na tym obszarze, co sprzyja umocnieniu naszej pozycji w NATO jak i UE. Dla Polski ważne jest włączenie państw bałtyckich w orbitę wpływów europejskich i atlantyckich. Polska powinna stymulować rozwój infrastruktury na obszarze bałtyckim i promować intensyfikację współpracy transgranicznej, która jest ważnym instrumentem budowania zaufania pomiędzy społecznościami obszar ten zamieszkującymi. Szczególnie istotne dla naszego kraju było włączenie Obwodu Kaliningradzkiego do „Wymiaru Północnego" UE. Polska zainteresowana jest budowaniem w tym rejonie warunków dla trwałej stabilizacji i umacniania wzajemnego zaufania. „Wymiar Północny" przesuwa kierunek zainteresowania UE z basenu Morza Śródziemnego w kierunku Bałtyku i Morza Barentsa. Koncepcja „Wymiaru Północnego" stanowi jeden z istotnych elementów budowy Europy Regionów.

The 'Northern Dimension' is a project linking EU member states both with candidate countries (Poland, Lithuania, Latvia, Estonia) and countries remaining beyond EU structures (Norway, Iceland). This initiative is the common platform for policies and financial instruments for northern Europe linking even organisations and initiatives which are not an integral part of EU. - The 'Northern Dimension' proposed by Finland was a reaction to lack of EU strategy towards Russia. The initiative is for Finland an instrument, which the country tries to use for promoting and securing own interests. Implementation of the project is very beneficial for Finland, a direct neighbour of Russia and the only EU member state bordering with the country. - Relations with Russia are the crucial part of the 'Northern Dimension* and are to strengthen EU foreign policy in Northern Europe. - The project is of great importance to Europe as a whole, which would welcome a stable and democratic Russia. For this reason the 'Northern Dimension' was included into the common strategy towards Russia and adopted in June 1999. - Implementation of the 'Northern Dimension* is in the interest of Baltic countries, which joined the project in December 1998. The project provides another significant integration platform for Baltic Europe. A stable and rich Russia may be the key to full Baltic integration. - Kaliningrad has the opportunity to become, under the project, a model region for close and trustworthy co-operation between EU and Russia. - Poland accepted the 'Northern Dimension' concept and declared readiness to actively participate in 8 main sectors. An active policy approach in this area strengthens our position in NATO and in EU. For Poland it is important that Baltic countries come under European and Atlantic influence. Poland should stimulate development of infrastructure in the region and promote intensified cross border co-operation, which is and important instrument in building trust among the population inhabiting the area. - Inclusion of Kaliningrad District into the project is particularly important for our country as Poland is interested in developing an environment for solid mutual trust in the region. - The 'Northern Dimension' shifts the focus of EU from the Mediterranean towards the Baltic and Barents Sea. - The 'Northern Dimension' project is one of the crucial elements in building a Europe of regions.
Description
Keywords
Citation
Palmowski T.; 2002; Northern Dimension of European Union [in:] New arrangements of socio-economic links in Central and Eastern Europe; Polish Academy of Sciences; p. 111-124
Belongs to collection