Polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1914-1930

Abstract
W artykule przedstawiam udział Hiszpanii w I Wojnie Światowej oraz kierunki polityki zagranicznej tego państwa w okresie rządów generała Miguela Primo de Rivery. Analizie poddałam: przyczyny hiszpańskiej neutralności w ogólnoświatowym konflikcie, uwarunkowania polityki zagranicznej po jego zakończeniu oraz mocne i słabe strony działalności zewnętrznej generała Primo de Rivery. Pisząc artykuł stosowałam metodę historyczną, metodę analizy i krytyki źródeł oraz analizę porównawczą hiszpańskojęzycznych publikacji. Wywód jest zgodny z teoretycznymi założeniami realizmu politycznego. The article deals with the participation of Spain in the First World War and the directions of foreign policy of this country during the rule of general Miguel Primo de Rivera. The author has analyzed: the causes of Spanish neutrality in the global conflict, conditions of foreign policy after it, along with strong and weak sides of the external activity of general Primo de Rivera. The author of the article took full advantage of historical and analytical method, criticism of the sources, and comparative analysis of Spanish publications. The argumentation is compatible with the theoretical assumptions of realism in politics.
Description
Keywords
Citation
Małgorzata Mizerska-Wrotkowska, Polityka zagraniczna Hiszpanii w latach 1914-1930, „Przegląd Europejski” 2013, nr 3 (29), s. 66-75.
Belongs to collection