Odpowiedzialny biznes jako nowa orientacja w marketingu przedsiębiorstw

Abstract
W dobie dóbr, których cykl życia jest coraz krótszy, nawet w odniesieniu do tzw. dóbr trwałego użytku, coraz więcej firm staje przed koniecznością takiego przebudowania swoich strategii marketingowych, aby nie tylko skłonić konsumenta do zakupu, ale również zdobyć jego zaufanie skutkujące na przyszłość lojalnością. Wśród takich działań wyróżnia się walkę o podnoszenie wartości marki. W minionym wieku, na skutek zmian rynkowych, niematerialne składowe wartości firmy, takie jak marka, nabrały fundamentalnego znaczenia. Jednakże umacnianie jej wartości, która w licznych przypadkach stanowi w 80% o wartości całej firmy, nie jest jedyną formą podejmowanych działań. Stosunkowo nowym obszarem i sposobem na budowanie pozycji firmy jest tzw. odpowiedzialny biznes, określany również terminem społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) lub z angielskiego – CSR (Corporate Social Responsibility). W dzisiejszych czasach odpowiedzialnych inwestorów interesuje nie tyle zysk za wszelką cenę, co dynamiczny i długotrwały wzrost wartości przedsiębiorstwa a więc długofalowe praktyki stanowiące inwestycję w konkurencyjną pozycję firmy. Jest to odpowiedź na potrzeby konsumentów, wśród których rośnie grupa osób świadomie rezygnujących z nadmiaru dóbr konsumpcyjnych. Nowe trendy w zachowaniach konsumenckich powodują, że cena przestaje pełnić rolę najważniejszego aspektu decyzji zakupowych na rzecz poprawy jakości dóbr i usług oraz poszanowania zasobów naturalnych i ludzkich. W niniejszym artykule podjęto próbę odpowiedzi na pytanie czy działania w obszarze CSR mogą przynieść firmie określone korzyści, na przykład we wzroście wartości firmy, ale również czy inwestorzy powinni brać pod uwagę fakt, że przedsiębiorstwo funkcjonuje według zasad CSR. W celu potwierdzenia tak postawionej hipotezy, obliczono wskaźniki TMAI (taksonomiczna miara atrakcyjności inwestowania) dla indeksów spółek giełdowych, które wchodzą w skład portfela indeksu RESPECT Index.
Description
Keywords
Citation
Dziechciarz-Duda M., Przybysz K. (2013), Odpowiedzialny biznes jako nowa orientacja w marketingu przedsiębiorstw, Metody analizy danych, Zeszyty Naukowe UE Kraków nr 909, s. 49-57.
Belongs to collection