Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka jako panamerykański organ sądowniczy

Abstract
Celem niniejszej pracy jest ukazanie działalności Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka ( M T P C ) jako jednego z fundamentalnych organów, któremu zostały przydane funkcje przestrzegania postanowień Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka. M T P C jest przykładem instytucji prawnej wzorowanej na europejskim modelu ochrony praw człowieka, która aspiruje do miana „panamerykańskiego organu sądowego" j a ko kompleksowego systemu regionalnego. Opracowanie niniejsze traktuje zatem o Międzyamerykańskim Trybunale Praw Człowieka tj. instytucji prawa międzynarodowego. Przedstawione więc zostaną etapy j e g o powstania, implementacja Amerykańskiej Konwencji Praw Człowieka i początki działalności Trybunału, ze szczególnym uwypukleniem zależności pomiędzy efektywnością tego organu a jego składem. W obszerny sposób zostaną omówione cele i zadania Trybunału w ciągu trzydziestu łat j e g o funkcjonowania w kontekście przemian na kontynencie amerykańskim. W dalszej części opracowania autor wyraźnie zaznacza, iż operatywność M T P C jest zdecydowanie niższa niż zakładał ruch panamerykański, co wynikało m.in. z głębokich i wielopłaszczyznowych przemian dokonujących się wewnątrz państw-sygnatariuszy Paktu z San Jose.
Description
Keywords
Citation
Tabaszewski R.K., Międzyamerykański Trybunał Praw Człowieka jako panamerykański organ sądowniczy, [w:] Oblicza Ameryki Łacińskiej, K. Krzywicka, J. Kaczyńska (red.), Lublin 2010