Ochrona prawa dziecka do życia – wybrane zagadnienia

Abstract
Na treść opracowania składa się wprowadzenie, pięć części o charakterze problemowym oraz podsumowanie. Druga część, następująca po wprowadzeniu, traktuje o wybranych aspektach teoretycznych i etycznych prawa do życia dziecka nienarodzonego, ze szczególnym uwzględnieniem zasady równości. Następne trzy części opracowania odnoszą się do historycznych i obecnych rozwiązań funkcjonujących w prawie polskim. Część trzecia dotyczy zatem regulacji ustawowej prawa dziecka nienarodzonego do życia przed 1993 r., czwarta odnosi się do ustawowej ochrony prawa dziecka nienarodzonego do życia po roku 1993, czyli na gruncie obecnej ustawy, piąta z kolei rozwija kwestię ochrony życia dziecka na gruncie przepisów Kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r. Szósta część opracowania przedstawia przedmiotowe zagadnienie w kontekście gwarancji ochrony prawa dziecka do życia obowiązujących w prawie międzynarodowym, w tym także w prawie Unii Europejskiej.
Description
Keywords
Citation
P. Zamelski, Ochrona prawa dziecka do życia - wybrane zagadnienia [w:] Propedeutyka praw człowieka c.d. Prawa dziecka w rodzinie i oświacie, pod red. S. L. Stadniczeńko, Opole 2012, s. 79-107.