Wybrane zagadnienia z aksjologii praw człowieka – wskazania propedeutyczne dla nauczycieli

Abstract
W opracowaniu uwzględniono – z uwagi na ramy publikacji – jedynie najważniejsze zagadnienia związane z aksjologią praw człowieka. Wyjściowym problemem jest przedstawienie godności jako uniwersalnego źródła wszystkich praw. Godność odkrywana jest stopniowo na przestrzeni dziejów, stąd konieczne wydaje się odniesienie do roli procesów historycznych w kształtowaniu ochrony praw człowieka. W dalszej kolejności przedstawiono aksjologiczne spojrzenie na pojęcie i przymioty praw człowieka oraz na konstrukcję prawną obejmującą podmioty i przedmiot ochrony prawnej. Przedostatnia część opracowania ma na celu ukazanie doniosłej roli, jaką spełnia w życiu społecznym wychowanie i edukacja w duchu poszanowania dla wartości humanistycznych. Niejako uwieńczeniem rozważań jest ukazanie tematu od strony dydaktycznej w postaci ogólnych założeń do programu zajęć z zakresu praw człowieka.
Description
Keywords
Citation
P. Zamelski, Wybrane zagadnienia z aksjologii praw człowieka – wskazania propedeutyczne dla nauczycieli [w:] Propedeutyka praw człowieka c.d. Człowiek a jego prawa i obowiązki, pod red. S. L. Stadniczeńko, Opole 2011, s. 195-220.