Polska w Europie 1989-2014. 25 lat po przemianach – wybrane aspekty transformacji politycznych

Abstract
Polityka jest taką sferą życia człowieka, która od setek i tysięcy lat wywiera istotny wpływ na życie państw i poszczególnych społeczności. Historia nowożytnej i najnowszej Europy pełna jest różnego typu działań politycznych, które inspirowały dzieje poszczególnych krajów i regionów tego kontynentu. Sytuację taką zaobserwować można we współczesnej geopolityce, w której poszczególne fakty i zdarzenia prowadzą do procesów integracyjnych bądź dezintegracyjnych, zmian terytorialnych czy wręcz otwartych konfliktów o charakterze zbrojnym. W kluczowych momentach związanych z dziejami państwa i narodu polskiego działania polityczne miały również istotne znaczenie. Okres 2. połowy XVIII w. nieuchronnie pchał państwo polskie ku przepaści bądź prowadził w objęcia trzech zaborczych mocarstw. Czas z początku XX w. spowodował odrodzenie się państwowości i zainicjował II RP. Rok 1939 oraz lata 1944-1945 okazały się wybitnie niesprzyjające. Polska ostatecznie została podporządkowana wpływom jednego z ówczesnych supermocarstw. Przełom lat 80. i 90. XX w. zdecydował o przywróceniu jej samodzielności politycznej na arenie międzynarodowej. Ostatniego ćwierćwiecza polskich przemian politycznych dotyka i niniejsza publikacja, która jest zbiorem artykułów przygotowanych przez pracowników naukowych i doktorantów z różnych ośrodków w kraju. Prace dotykają zarówno polityki wewnętrznej, jak i zagranicznej państwa, co oznacza, że odnoszą się do stosunkowo dużego obszaru poznawczego. Zdecydowaną przewagę uzyskały w tej tematyce problemy zewnątrzpaństwowe odnoszące się do Unii Europejskiej, polityki zagranicznej, kilku aspektów bezpieczeństwa europejskiego i międzynarodowego, migracji wewnątrzeuropejskich czy Kościoła katolickiego. Wszystkie te kwestie mieszczą się w ogólnych zarysach „wybranych problemów politycznych” państwa polskiego w latach 1989-2014. Zadaniem niniejszej publikacji stało się przybliżenie Czytelnikom takich problemów politycznych Polski z ostatniego ćwierćwiecza, które wymagają dodatkowego komentarza, pogłębionych analiz podmiotowych i przedmiotowych oraz ciągle aktualnego spojrzenia metodologicznego i merytorycznego.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection