Wpływ warunków miejskich na harmonogram budowy na przykładzie budowy obiektu biurowego

Abstract
W niniejszej pracy przedstawiono propozycję klasyfikacji warunków miejskich. Wyszczególniono warunki występujące na budowie w warunkach miejskich utrudniające realizację obiektu. Przeanalizowania każdy z omówionych czynników pod kątem istotności jego wpływu na harmonogram budowy, a co za tym idzie – możliwego opóźnienia wykonywanych prac lub pojawieniu się nieoczekiwanych kosztów w sytuacji, w której nie bierze się wymienionych wyżej czynników pod uwagę przy prognozowaniu czasu trwania budowy. Sporządzono dwa harmonogramy budowy, z których jeden uwzględniał wpływ najbardziej istotnych czynników utrudniających realizację, a występujących w warunkach miejskich. Porównanie długości ścieżki krytycznej wyżej wspomnianych harmonogramów pozwoliło odpowiedzieć na pytanie, które z analizowanych czynników utrudniających realizację – a występujących w warunkach miejskich – wpływa najbardziej na wydłużenie czasu trwania budowy. Celowym jest podjęcie dalszych badań – na innych placach budów – w celu weryfikacji tez przedstawionych w niniejszej pracy.
Description
Opublikowany w Logistyka 6/2014
Keywords
Citation
Belongs to collection