Ocena znaczenia innowacji w rozwoju polskich mikro i małych przedsiębiorstw

Abstract
Praca stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy dla niedużych polskich firm innowacja (jak głosi upowszechniona w nauce o zarządzaniu teza) faktycznie stanowi skuteczne narzędzie w ich rozwoju biznesowym? Problem badawczy wynika z analizy rekomendacji dla polskich przedsiębiorstw, uznających innowację za niemal jedyne właściwe narzędzie prowadzące do sukcesu biznesowego, oraz z weryfikacji trafności tych rekomendacji. Ponadto w toku obserwacji uczestniczącej pojawiają się różnorodne ograniczenia w zakresie efektywności tego narzędzia, co stwarza potrzebę naukowej weryfikacji adekwatności innowacji i równoczesnego poszukiwania rekomendacji praktycznych w tym zakresie (dla kadr zarządzających tego typu przedsiębiorstwami). W pracy dokonano przeglądu stanowisk oraz weryfikację uwarunkowań innowacyjności polskich firm. Autor przeprowadził analizę przypadków (case study) 10 polskich niedużych innowacyjnych przedsiębiorstw; potwierdziła ona wysokie ryzyko biznesowe związane z wdrażaniem innowacji i jej niską efektywność w rozwoju firm i osiąganiu ich celów biznesowych. Autor przedstawił rekomendacje dla decydentów mikro i małych polskich przedsiębiorstw dotyczące przedmiotu niniejszej pracy.
Description
Keywords
Citation
Ocena znaczenia innowacji w rozwoju polskich mikro i małych przedsiębiorstw, w Przewaga konkurencyjna dzisiaj i jutro, PRET, Warszawa 2013, str. 67-90.