Analiza przejęć ponadgranicznych realizowanych przez polskie przedsiębiorstwa

Abstract
W niniejszej praca zajęto się zjawiskiem przejęć ponadgranicznych realizowanych przez polskie firmy wielonarodowe. Celem pracy było zbadanie tendencji jakie miały miejsce w odniesieniu do tego zjawiska po roku 2000 w odniesieniu do liczby, wartości oraz kierunków realizowanych przejęć. Analiza danych z bazy EMIS Deal Watch pokazuje, że do roku 2007 liczba przejęć rosła po czym od roku 2008 waha się nie wykazując wyraźnej tendencji do wzrostu lub spadku. Wartość transakcji realizowanych przez polskie firmy jest mniejsza niż wartość analogicznych transakcji realizowanych zarówno w krajach wysokorozwiniętych jak i przez przedsiębiorstwa z innych rynków wschodzących oraz nie wykazuje tendencji wzrostowych mimo pojedynczych spektakularnych transakcji. Przejęcia ponadgraniczne realizowane były głównie na rynkach europejskich, szczególnie zaś w krajach ościennych, co sugeruje, że wśród przesłanek doboru celów przejęć ważną rolę odgrywa odległość. Można to przypuszczalnie łączyć ze związkiem między odległością a kosztami kontroli, co może mieć szczególne znaczenie w przypadku przejęć o niewielkiej wartości. Hipotezę tę potwierdza fakt, że wartość przejmowanych przedsiębiorstw zlokalizowanych na bardziej oddalonych rynkach, w szczególności poza Europą, jest z reguły większa niż w wartość przejęć realizowanych w Europie i na jej obrzeżach. Summary:This paper deals with cross-border acquisitions (CBAs) conducted by Polish Multinational Companies. Its objective was to study tendencies in respect to CBAs after year 2000. The analysis of data from EMIS Deal Watch database shows that until 2007 the number of CBAs was rising, while afterwards it fluctuated and did not display any clear trend. The value of CBA transactions carried out by Polish firms was smaller than other studies reported in respect to both developed and emerging markets despite individual spectacular transactions. Cross-border acqusiitions were conducted mainly in other European markets, primarily in neighbouring coutries, which suggests that distance plays an important role as a determinant of target selection. This could be probably linked with the relationship between geographic distance and costs of control, which may have particular relevance for small size deals. This hypthesis is supported by the fact that CBAs carried out in more distant markets, especially outside of Europe tended to be larger than deals carried out in Europe and on its outskirts.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection