Analiza porównawcza olfaktometrii terenowej z innymi metodami badawczymi w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków

Abstract
Celem pracy było zaproponowanie rozwiązań metodycznych do procedur ocen oddziaływania na środowisko oraz przepisów prawnych. Została postawiona teza, że metoda bezpośredniej olfaktometrii dynamicznej z użyciem olfaktometru terenowego może być stosowana w procedurach oceny oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków. Cel pracy był realizowany poprzez wykonanie porównań sensorycznych i analitycznych metod badania stężenia zapachowego oraz stężeń odorantów. Praca umożliwiła pogłębienie i rozszerzenie wiedzy nt. metod badawczych, stosowanych w ocenach oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków. Została zbadana możliwość stosowania wybranych metod badawczych w zależności od: rodzaju badanych źródeł odorów, wartości stężeń zapachowych i stężeń wybranych odorantów oraz warunków atmosferycznych. W pracy wykorzystano pięć różnych metod pomiarowych, stosowanych w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków komunalnych: pomiary stężenia zapachowego metodą olfaktometrii bezpośredniej (terenowej) z wykorzystaniem olfaktometru terenowego Nasal Ranger®, pomiary stężenia zapachowego metodą olfaktometrii niebezpośredniej, pomiary intensywności zapachu metodą oceny sensorycznej oraz pomiary odorantów metodą kolorymetryczną i chromatograficzną. Do badań wybrano oczyszczalnie ścieków komunalnych: mechaniczno-biologiczne i mechaniczno-biologiczno-chemiczne. Są to najczęściej spotykane oczyszczalnie ścieków w Polsce. Badania przeprowadzono na terenie dużej oraz trzech średnich oczyszczalni ścieków. We wszystkich oczyszczalniach ścieków występował problem uciążliwości zapachowej. W jednej oczyszczalni ścieków prowadzono badania w niestandardowych warunkach, podczas jej modernizacji. Punkty receptorowe były wybierane w pomieszczeniach zamkniętych, stanowiących obiekty ciągu technologicznego i w pobliżu otwartych obiektów ciągu technologicznego, najbardziej znaczących pod względem uciążliwości zapachowej. Lokalizacje punktów receptorowych zostały określone na podstawie wizji lokalnej, rozmów z pracownikami oczyszczalni ścieków oraz po uwzględnieniu warunków meteorologicznych występujących w dniu pomiarów. Poszczególne metody badawcze mają ograniczone zakresy stosowalności. W pracy wskazano zalety i wady analizowanych metod badawczych, wykorzystywanych w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków. Na przykład, normowana metoda niebezpośredniej olfaktometrii dynamicznej nie znajduje zastosowania do oznaczania małych stężeń odorantów, poniżej 10 ou/m3. Małe stężenia odorantów można oznaczać metodą bezpośredniej olfaktometrii dynamicznej, z wykorzystaniem olfaktometru terenowego. Na podstawie wykonanych badań, przy przyjętych założeniach, nie można wskazać jednoznacznych zależności między wynikami uzyskanymi poszczególnymi metodami badawczymi stosowanymi w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków komunalnych. W wyniku studiów literaturowych oraz badań, przeprowadzonych na pięciu oczyszczalniach ścieków komunalnych, zaproponowano procedurę pomiarów stężeń zapachowych olfaktometrem terenowym w oczyszczalniach ścieków komunalnych i ich otoczeniu. Powinna się ona składać z 3 głównych etapów: przygotowania badań, przeprowadzenia pomiarów terenowych oraz opracowania wyników i raportu z badań. Procedura ta może być wykorzystywana w ocenie oddziaływania zapachowego oczyszczalni ścieków.
Description
Keywords
Citation