Zakończenie – wnioski i rekomendacje

Abstract
Przeprowadzone analizy potwierdzają - zgłaszaną przez innych badaczy - tezę o braku lokalnej polityki wobec osób starszych, rozumianej jako zbiór skoordynowanych i spójnych działań podejmowanych przez podmioty publiczne i niepubliczne w celu zaspokojenia potrzeb seniorów na danym terenie. (...) Fragmentaryczność działań nie zawsze wynika z braku zapisów programujących (w dokumentach strategicznych gmin znajdują się odwołania do działań na rzecz seniorów), choć w każdym z badanych miejsc nie dokonano diagnozy sytuacji osób starszych (warunków życia, potrzeb, oczekiwań) i opiekunów nieformalnych.
Description
Keywords
Citation
Racław, M., Rosochacka-Gmitrzak, M, Sobiesiak, P. i J. Zalewska (2011). Zakończenie – wnioski i rekomendacje, [w:] M. Racław (red.), Publiczna troska, prywatna opieka. Społeczności lokalne wobec osób starszych, Warszawa: Fundacja Instytut Spraw Publicznych.