Od subkultury do postsubkultury. Zmiany w obszarze dzisiejszej kultury alternatywnej

Abstract
The purpose of my article is to show the changes taking place in today’s alternative culture. As a result of these changes, the old, traditional terms, such as ‘subculture’ or ‘counterculture,’ lose their topicality and therefore should be replaced with new ones that would better reflect the current reality. New terms, which I define in this article – postsubcultures and neo-tribes – show the spectrum of contemporary alternative culture. The concept of post-subcultures refers to the fragmentation and fluidity of their nature, goals, and members’ identities. On the other hand, the concept of neo-tribes highlights the continued existence of the community, whose importance has not declined in spite of all the changes and the significance of individualism. This article adopts a mainly theoretical approach, but at the same time reveals the essence of the actual changes in contemporary alternative culture.

Celem mojego artykułu jest ukazanie zmian, jakie zachodzą w obszarze dzisiejszej kultury alternatywnej. W ich wyniku dawne, tradycyjne pojęcia, takie jak subkultura czy też kontrkultura, tracą swoją aktualność i tym samym powinny być zastąpione nowymi, które lepiej oddają aktualny stan rzeczywistości. Nowymi pojęciami, które definiuję w niniejszym artykule, są postsubkultury oraz nowoplemiona, które łącznie ukazują spektrum współczesnej kultury alternatywnej. Pojęcie postsubkultury odnosi się do płynności i fragmentaryczności charakteru, celów i przynależności w dzisiejszych grupach o charakterze subkulturowym. Nowoplemię zaś podkreśla nieprzerwane istnienie zbiorowości, której znaczenie pomimo zachodzących zmian nie zmalało i nie zostało wyparte przez współczesny indywidualizm. Artykuł przyjmuje przede wszystkich charakter teoretyczno-definicyjny, lecz równocześnie ukazuje istotę zachodzących przemian i sposobów manifestacji dzisiejszej kultury alternatywnej.
Description
Keywords
Citation
K. Adamowicz, Od subkultury do postsubkultury. Zmiany w obszarze dzisiejszej kultury alternatywnej, Estetyka i Krytyka, Nr 29 (2/2013), ss. 15-25
Belongs to collection