Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy

Abstract
Celem artykułu jest podsumowanie aktualnego stanu wiedzy na temat doraźnych i długofalowych konsekwencji zdrowotnych i społecznych ponoszonych zarówno przez rekreacyjnych jak i regularnych użytkowników marihuany. Materiał i metoda. Materiału poszukiwano na stronach internetowych światowych i europejskich autorytetów w zakresie zdrowia publicznego i polityki wobec substancji psychoaktywnych, oraz na stronie Medline - największej bibliograficznej bazy danych na świecie z dziedziny medycyny i nauk pokrewnych. Słowa kluczowe uwzględnione w przeglądzie, to marihuana, marijuana, cannabis. Szczególną uwagę poświęcono raportom, przeglądom, meta–analizom podsumowującym doświadczenia i wyniki badań. Wyniki. Szczególnie długotrwałe zażywanie marihuany w porównaniu do okazjonalnego, czy rekreacyjnego używania, może być związane z podwyższonym ryzykiem zdrowotnym oraz może pociągać za sobą negatywne konsekwencje w funkcjonowaniu społecznym. Większość konsumentów używających marihuany eksperymentalnie lub okazjonalnie nie ponosi poważniejszych konsekwencji zdrowotnych, jak i społecznych. Jak się wydaje szkody społeczne, związane z używaniem przetworów konopi wynikają przede wszystkim z kryminalizacji zjawiska a nie z właściwości THC.

This article aims to summarize the current state of knowledge on the immediate and long-term health and social consequences experienced by both the recreational and regular users of marijuana. Method. Material was sought on the websites of global and European authorities on public health and policy on psychoactive substances, and on Medline - the largest bibliographic database in the world on medicine and related sciences. Key words included in the review, it is marijuana, marihuana, cannabis. Particular attention was paid to the reports, surveys, meta-analysis summarizing the experiences and results Results. Especially long-term use of marijuana as compared to occasional or recreational use, may be associated with increased health risks, and may entail negative consequences for social functioning. Most consumers who use marijuana experimentally or occasionally does not experience serious health and social consequences. It seems that the social harm associated with the use of cannabis preparations is mainly due to the criminalization of the phenomenon, not result directly from the properties of THC.
Description
Keywords
Citation
Dąbrowska, K., Miturska, E., Moskalewicz, J. & Wieczorek, L. (2012). Konsekwencje używania i nadużywania marihuany w świetle współczesnej wiedzy. [The consequences of marijuana use and abuse – a review]. Alkoholizm i narkomania, 2(25), 167-186.
Belongs to collection