Więzi medyczne Dolnego Śląska z Poznaniem i Wielkopolską w XIX stuleciu

Abstract
Wielowiekowe tradycje i powiązania pomiędzy Wrocławiem a Wielkopolską mają swoją dokumentację. Więzi te nasiliły się zwłaszcza w XIX stuleciu. Szczególną rolę w ich ożywieniu odegrał J.E. Purkynie. W najpłodniejszym okresie swego życia był on kierownikiem Zakładu Fizjologii na ówczesnym Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wrocławskiego (1825–1850). W monumentalnym dziele Opera omnia, w tomie szóstym zwanym wrocławskim, Polak Bogusław Palicki fi guruje jako autor rozprawy doktorskiej p.t. De musculari cordis structura. Purkynie współpracował też z „Poznańskim Tygodnikiem Literackim” i przebywał wielokrotnie w Poznaniu i Lesznie.

Long cultural traditions of contacts between Wrocław and Great Poland have been documented. Th ose contacts were especially intense in the 19th century. J.E. Purkynje played a prominent role in the revival of those links. In the most creative period of his life (1825–1850) he was the Head of Physiology Department at Wrocław University. In the monumental work Opera Omnia, in the sixth volume, the so-called Wrocław volume, a Pole — Bogusław Palicki is noted as the author of doctor’s dissertation De musculari cordis structura (Of the Muscular Structure of the Heart). Purkynje co-operated with “Poznański Tygodnik Literacki” (Poznań Literary Weekly) and stayed in Poznań and Leszno many times.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection