Uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno-spożywczego w Unii Europejskiej

Abstract
W artykule dokonano analizy poziomu produkcji, wartości dodanej brutto i dochodów z działalności rolniczej w Unii Europejskiej. W tym celu posłużono się ich wskaźnikami przyjmując, że służą ocenie stanu funkcjonowania i rozwoju przemysłu rolno-spożywczego. Stwierdzono, że funkcjonowanie przemysłu rolno-spożywczego Unii Europejskiej wciąż narażone i zdeterminowane jest wszelkiego rodzaju nieprzewidzianymi zdarzeniami w sferze polityki, finansów i gospodarki.

In the presented paper the level of production, gross value added and income from agricultural activities in the European Union were analysed. For this purpose, the indicators assuming that serve the assessment of the functioning and development of agri-food industry were used. It was found that the food industry in the European Union is still at risk and is determined by all kinds of unforeseen events in politics, finance and economy.
Description
Please visit: http://krzysztoffirlej.pl/; krzysztof.firlej@uek.krakow.pl
Keywords
Citation
K.Firlej, Uwarunkowania rozwoju przemysłu rolno-spożywczego w Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T.XIII. z.1, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011
Belongs to collection