Struktura etniczna współczesnej Ukrainy

Abstract
Celem niniejszej pracy jest przedstawienie struktury etnicznej współczesnej Ukrainy wraz z omówieniem dynamiki rozwoju tożsamości narodowej i etnicznej ukraińskiego społeczeństwa po rozpadzie Związku Radzieckiego – zjawiska określanego jako „etniczny renesans”, bądź „etniczne przebudzenie”, ujętego w kontekście zachodzących na Ukrainie procesów transformacji. Poprzez analizę struktury językowej i wyznaniowej, szkolnictwa oraz życia społeczno-kulturalnego, autor ukazuje jednocześnie przyczyny głębokiego.

The aim of this paper is to present ethnic structure of contemporary Ukraine along with the review of national and ethnic identity of Ukrainian society evolution dynamism after decomposition of Soviet Union – the phenomenon defined as “ethnic renaissance” or “ethnic awakening” in context of transformation process. Through analysis of language and religious associations’ structure, educational system and social-cultural life, author simultaneously releases the reasons of deep national diversity and regional disparities of Ukrainian society in respect to national identification.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection