System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach działania 114 PROW 2007-2013

Abstract
W niniejszym artykule zaprezentowano system doradztwa rolniczego (FAS – Farm Advisory System) w Polsce, jego finansowanie oraz wykorzystanie przez rolników i posiadaczy lasów w ramach działania 114 PROW. Poszczególne części opracowania opisują istotę i znaczenie usług doradczych, powiązanie systemu doradztwa rolniczego z zasadami wzajemnej zgodności, analizę efektywności narzędzia 114 PROW oraz charakterystykę działań wybranej instytucji akredytowanej do świadczenia usług doradczych w ramach FAS. Na podstawie zebranych danych można wysunąć wniosek, że FAS jest ważnym instrumentem WPR wspierającym rolników w spełnianiu wymogów wzajemnej zgodności oraz kreowaniu nowoczesnego i konkurencyjnego rolnictwa, jednak wymaga zmian organizacyjno – prawnych, które pozwolą lepiej wykorzystać środki publiczne przeznaczone na finansowanie usług doradczych.

Summary: The article presents farm advisory system (FAS) in Poland established to support farmers seeking to meet the European Union cross-compliance requirements. Particular sections of the study describe the essence and importance of advisory services, the link between the farm advisory system and cross-compliance rules, financing of advisory services within 114 Rural Development Programmes 2007–2013 and the evaluation of effectiveness of this tool. The analysis of the collected data shows that FAS is an important instrument of the common agricultural policy which supports farmers in meeting cross-compliance requirements and creating modern and competitive agriculture, however, it requires organizational and legal changes which will allow better use of public funds intended to finance advisory services.
Description
Please visit: http://krzysztoffirlej.pl/;
Keywords
Citation
K. Firlej, A. Rydz, System doradztwa rolniczego w Polsce oraz jego wykorzystanie w ramach działania 114 PROW 2007-2013, Roczniki Ekonomiczne Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy, 5(2012), Bydgoszcz
Belongs to collection