Istota zarządzania jakością, wydajnością i działalnością operacyjną organizacji publicznej na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie

Abstract
W przedstawionym artykule autor porusza problematykę funkcjonowania organizacji publicznych w Polsce na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie. Ich prawidłowa organizacja oraz stworzenie właściwego systemu zarządzania jakością, wpływa na wyniki prowadzonej działalności. Zarządzanie jakością, wydajnością i działalnością operacyjną jest głównym problemem współczesnego zarządzania organizacjami, gdyż światowa globalizacja stawia wysokie wymogi względem zarządzania jakością w międzynarodowych organizacjach oraz jest przenoszona na grunt krajowy. To przecież jakość organizacji w policji wpływa bezpośrednio na poziom bezpieczeństwa ludności danego kraju. Działalność operacyjna powinna być również prawidłowo zarządzana pod względem jakości, co jest wyrażane w zestawie czynności kierowniczych umożliwiających przekształcanie nakładów pracy w konkretne usługi. Autor w artykule stara się udowodnić tezę, że praktyczne stosowanie systemu zarządzania jakością w przypadku policji jest zadaniem wybitnie trudnym, ale w tak ważnym momencie jak przystąpienie Polski do struktur unijnych, niezwykle ważnym i koniecznym.

In the article presented, the author tackles the issues connected with the functioning of public institutions in Poland exemplified by Kraków Police Station. The proper organizational structure and quality management system influences the operational activity of the afore mentioned institutions. The management of quality, effectiveness and operational activity stands out as the major issue of company management nowadays since world globalization sets high requirements for the quality management in international companies. It is the quality of organization in police departments that directly affects the safety of people in a given country. Operational activity also requires proper management strategies in terms of quality as it is shown in management procedures which facilitate the transformation of labour into services. The author of the article attempts to support the thesis that the practical implementation of the quality management system in police departments is as difficult as it is necessary in the time of Poland’s accession to the European Union.
Description
Please visit: www.krzysztoffirlej.pl
Keywords
Citation
K. Firlej, Istota zarządzania jakością, wydajnością i działalnością operacyjną organizacji publicznej na przykładzie Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, [w:] Z teorii i praktyki zarządzania publicznego, B. Banachowicz, G. Broniewska, K. Firlej i inn., Fundacja Współczesne Zarzadzanie, Białystok 2005, s. 123-132.
Belongs to collection